Adresa: nr. 1027, 437175 Lăpuș, jud. Maramureș

Tel.: 0262-381566 Fax: 0262-381566 Email: primarialapus@gmail.com

Pagini

Măsuri și proiecte de dezvoltare

1. Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 109 F
Obiectivul acestei axe îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive. Dezvoltarea reţelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea interregională şi va contribui semnificativ la creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă.
       
2. Recondiţionarea drumurilor comunale
Se stabilesc acorduri între comuna Lăpuşul Românesc şi localităţile Groşi şi Libotin pentru realizarea unei colaborări în scopul atingerii acestui obiectiv specific direct interesant pentru toate părţile beneficiare. În funcţie de gradul de participare se va realiza un proiect de fezabilitate, proiect pentru care există colaborări cu o firmă de proiectare, iar în funcţie de costuri, lucrările de execuţie se vor eşalona pe perioada 2009-2013.
Datorită starii actuale a drumurilor comunale pe o distanţă de 17 km, lucrările trebuie împărţite în 3 faze denumite generic: Nivelare, Pietruire şi Asfaltare. În funcţie de proiectul care urmează a fii realizat se urmăreşte în aceasta perioada atingerea unui grad cât mai avansat până la finalizarea acestor faze. 

3. Pietruirea şi asflatarea uliţelor satului
Există colaborari la nivel de comună cu firme de construcţii din zonă şi se lucreazş la elaborarea unui proiect pentru asfaltarea şi recondiţionarea acestor drumuri locale. Există la nivel de comună măsuratori topografice pe baza cărora se efectuează studiul de fezabilitate pentru acest proiect. 
Este o tendinţă care are ca scop dezvoltarea potenţialului agro-turistic şi nu numai prin dezvoltarea infrastructurii respectiv crearea de oportunităţi pentru investiţii.

4. Finalizarea şi amenajarea drumului forestier pentru crearea legăturii cu drumul Botiza-Groşi Ţibleşului
Există un proiect în stadiu de fezabilitate pentru pietruirea drumului “Ruoia” situat pe malul râului cu acelaşi nume, drum care ar face legătura cu localitatea Botiza respectiv cu Maramureşul Istoric. 
Scopul este crearea unei legături directe între Ţara Lăpuşului şi Maramureşul Istoric. Accesul cu orice mijloc de transport la Mănăstirea Ruoia, mănăstire inclusă în circuitul religios naţional.
Acţiuni
- Pietruirea pe o distanţa de 17 km a drumului pe firul râului Ruoaia
- Asfaltarea pe acceaşi distanţă
- Defrişarea şi realizarea legăturii cu drumul mai sus menţionat.
Rezultate dorite
- Creşterea semnificativă a circulaţiei turiştilor prin localitatea Lăpuş;
- Accesul înlesnit la Mănăstire;
- Punerea în valoare a potenţialului de pe firul râului Ruoaia;
Valoarea lucrărilor se ridică la cca 1.000.000 Ron din care 300.000- buget local, 700.000- buget stat.

5. Reabilitarea reţelei cu apă potabilă în comună şi crearea unui front de captare cu râul Ruoaia
Necesitate - Asigurarea apei potabile pentru populaţia României se face din surse subterane şi de suprafaţă. Din studiile efectuate rezultă că cerinţele de apă, se estimează la un nivel de 20,4 miliarde m3/an pentru anii 2005-2010 şi 32-35 miliarde m3/an pentru anii 2020-2025.
Aducţiuni şi reţele de distribuţie a apei - Lungimea totală a reţelelor de transport şi distribuţie a apei potabile este de 33.519,8 km, din care în municipii şi oraşe 21.335,5 km.
Scopul este alimentarea continuă şi corespunzătoare a tuturor gospodăriilor din comună.
Valoarea lucrărilor este de 1000000 de Ron din care 300000 de la bugetul local iar 700000 de la bugetul de stat.

6. Extindere front captare apă
Necesitate - O asemenea acţiune este nu doar necesar ci chiar imperativă pentru a reuşi obţinerea debitului de apă necesar alimentării tuturor gospodăriilor din comună.
Scopul este alimentarea continuă şi corespunzătoare a tuturor gospodăriilor din comună.
Valoarea lucrărilor se ridică la 1.000.000 Ron din care 500.000 din bugetul local şi 500.000 din bugetul de stat.

7. Extinderea sistemului de canalizare pe o suprafaţă însemnată din comună şi introducerea unui sistem de rigole comunicante între şosea şi partea pietonală
În momentul de faţă se execută lucrări de canalizare pe o distanţă de 7.6 km. Am constantat că această lungime nu este suficienţă pentru a satisface nevoile comunei.
Aşadar se doreşte o extindere a proiectului existent pe o distanţă de încă 10 km şi de asemenea realizarea unui sistem de rigole pe marginea şoselei care să canalizeze apa spre ieşirea din localitate şi intrarea într-un pârâu.
Deocamdată nu s-a făcut o estimare a costurilor acestor lucrări dar preţul la metru liniar este în jur de 440 Ron adică aprx. 120 euro pentru o rigolă cu următoarele caracteristici: Rigola din PE-HD cu cadru metalic cu pinteni de fixare şi grătar fagure din oţel zincat sau oţel inox din clasa de încărcare C250, prevăzuta cu 2 evacuări laterale, o evacuare inferioară şi o evacuare prin capacul de închidere al rigolei, pentru borduri stradale.

8. Realizarea unui sistem integrat de gestionare al deşeurilor
Ţinând cont de legislaţia europeana in domeniul mediului, care este deosebit de restrictivă, abordarea acestei măsuri considerăm ca depăşeşte posibilităţile unei comune aşadar recomandăm soluţionarea acestei probleme prin includerea comunei într-un masterplan la nivel judeţean sau regional. Există la nivelul Programului Operaţional Sectorial pentru Infrastructura de Mediu un proiect pentru regiunea de nord-vest care are titlul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Maramureş”. Masterplanul este finalizat în luna august 2006, iar raportul privind evaluarea impactului asupra mediului este în curs de elaborare.

9. Restructurarea clădirilor primăriei
Necesitate - Activitatea consiliului local nu se poate desfăşura în condiţii normale, clădirea nefiind în condiţii bune iar dotarea nu este corespunzătoare şi de asemenea se doreşte crearea unui spaţiu dotat pentru un centru de informare europeană în cadrul acesteia.
Scopul este desfăşurarea activităţii într-un cadru care să beneficieze de dotările corespunzătoare: încălzire, conexiune la internet, birouri, calculatoare, imprimantă, scaner, xerox, fax, pagină internet.
Rezultate aşteptate
Până la mijlocul anului 2009 se aşteaptă îmbunătăţirea activităţii administrative publice locale datorită abordării prin mijloace corespunzatoare a solicitarilor la care ne angajam in scopul dezvoltării comunei.
Valoarea investiţiei se ridică la 25.000 euro din care 30% este susţinută de bugetul local iar restul de către bugetul de stat.

10. Amenajarea parcului central 
Amenajarea parcului central oferă personalitate comunei crescând astfel respectul atât faţă de sine a cetăţenilor comunei căt şi o îmbunătăţire a imaginii comunei de care aceasta are mare nevoie.
Propunem realizarea unor zone verzi, florale, dotarea cu mobiler urban realizat din lemn, înfiinţarea unui loc de joacă pentru copii cu leagăne şi alte accesorii. Această măsură ar permite folosirea eficientă a forţei de muncă specializată la nivel de comună în prelucrarea lemnului.
Deasemenea propunem amplasarea unor cişmele cu apă potabilă conectate la reţeaua de apă a comunei şi îngrădirea spaţiului verde şi semnalizarea corespunzătoare a accesului şi a spaţiilor din acest parc.
O estimare a investiţiei este de aproximativ 20.000 euro cu aceste facilităţi incluse.

11. Amenajarea locuinţelor vechi tradiţionale şi înfiinţarea unui muzeu al satului
Această măsură, împreună cu ideea creări unui festival de cultură tradiţională ar sporii interesul turistic în această zonă, acesta fiind obiectivul de bază al proiectului de dezvoltare. Această măsură se vrea implementată după anul 2010.
       
12. Înfiinţarea unei reţele de iluminat public
Având în vedere faptul că valoarea lucrării nu este foarte mare se doreşte obţinerea unei finanţări prin programul european BERD.

13.  Realizarea ofertei comunei de atragere a investitorilor privaţi
Având în vedere faptul că dezvoltarea comunei se bazează într-o mare măsură pe exploatarea potenţialului turistic iar implementarea proiectelor necesită cofinanţare, trebuie realizată o ofertă a comunei care să atragă finanţări private ale agenţilor economici dispuşi să investească în acest sens. Este o măsură absolut necesară datorită modalităţii retroactive de acordare a fondurilor europene.

14. Promovarea potenţialului turistic ca principală măsură de dezvoltare economică
Dezvoltarea pe viitor a comunei Lăpuşul Românesc este influenţatş într-o mare măsura de valorificarea potenţialului turistic. 
Potenţialul turistic al comunei se bazează pe 2 aspecte importante:
I. Amenajarea lacurilor din zona Zambriţa
II.Crearea unui sat de vacanţă pe firul Ruoaia

15. Sprijinirea producătorilor agricoli şi a meşterilor artizanali
 Această măsură se bazează pe Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, program care facilitează crearea de microferme agricole animale şi vegetale prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru acest tip de investiţii. Acest aspect conferă continuitate şi siguranţă la nivelul investiţiilor şi de asemenea oportunităţi pentru forţa de muncă la nivel de comună.

16. Construcţia unei grădiniţe noi
Datorită faptului că în momentul de faţă cursurile la nivel de gradiniţă în cadrul comunei nu se desfăşoara într-un cadru destinat exclusiv acestei activităţi şi de asemenea în urma constatării faptului că există un număr de 132 de preşcolari considerăm absolut necesară construcţia, amenajarea şi dotarea cu material didactic a unei grădiniţe în comuna noastră.

17. Reabilitarea sălii polivalente şi construcţia unui bazin de înot
Condiţiile ăn care elevii comunei noastre işi desfăşoară activităţile sportive la nivelul anului 2008 sunt precare, spaţiul denumit sală de sport nefiind corespunzător din nici un punct de vedere.

18. Restructurarea şi modernizarea dispensarului uman şi a celui veterinar din comună
Pe aceleaşi considerente de desfăşurare improprie a activităţii datorită gradului sporit de uzură şi a lipsei dotărilor trebuie renovate aceste stabilimente. Pentru moment nu exista proiecte de reabilitare pentru aceste clădiri dar se studiază posibilităţi de realizare ale acestora. 

19. Construcţia unui cămin cultural
Există un proiect la nivel de primărie şi dorim să-l includem pentru finanţare prin "Subprogramul de structuri preluate", din cadrul programului MDLPL . Valoarea acestuia este de aproximativ 400.000 RON adica aprx. 100.000 euro.

20. Înfiinţarea unui festival de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor
Tradiţiile, datinile, istoria şi nu în ultimul rând unitatea socială sunt aspectele de bază ale culturii Lăpuşene. Odată cu promovarea progresului, a noilor orientări europene, este neaparată nevoie ca oamenii să-şi păstreze şi mai ales să-şi promoveze cultura, atributele personalităţii lor.
 
21. Crearea în cadrul primăriei a unui centru de informare pentru programele Uniunii Europene
Există la nivel de idee un proiect în acest sens, valoarea sa aproximativă este de 30.000 de euro şi include crearea unui spaţiu nou cu dotări corespunzătoare şi cu obiect exclusiv de activitate realizarea de fişe de proiect în diverse domenii şi de asemenea organizarea de acţiuni de informare a cetăţenilor pentru a-i instruii în procedurile de obţinere a fondurilor europene.

22. Crearea de ONG-uri care să sprijine dezvoltarea comunitară: culturală, sportivă
Prin această măsură se va urmării:
- Schimbarea atitudinii cetăţenilor în sensul constituirii unei viziuni comunitare;
- Redefinirea comunităţilor rurale şi transformarea lor în factori autonomi de dezvoltare pentru a redeveni funcţionale;
- Deprinderea membrilor comunităţilor vizate de a avea iniţiative şi de a le duce la bun sfârşit.

23. Dezvoltarea serviciilor sociale
Orice comunitate trebuie să se implice în ajutorarea membrilor ei aflaţi în situaţii dificile din punct de vedere al integrării sociale. Un rol important în rezolvarea acestor probleme revine administraţiei publice, ONG-urilor şi, în ultima perioadă, bisericii. Este necesară evaluarea persoanelor cu nevoi şi sprijinirea lor pentru bunul mers al întregii comunităţi. Trebuie menţionat că în ultima perioadă există programe de finanţare pentru serviciile sociale, dar ca o condiţie de eligibilitate se solicită acreditarea aplicantului, care este un proces destul de laborios.

18 April 2018
Analiza SWOT

Aceasta analiză configurează concret punctele tari şi oportunităţile pe care comuna Lăpuşul Românesc le oferă ca şi punct de investiţii.

Poziţia comunei: aşezare geografică şi cadru natural
PUNCTE TARI:
- Situarea în vecinătatea râului Lăpuş, vad de prosperitate pentru toată Ţara Lăpuşului.
- Se situează în apropierea oraşului Tg. Lăpuş.
- Climatul este temperat, fără excese în nici unul din anotimpuri.  
OPORTUNITĂŢI:
- Fiind situată la 13 km de oraşul Tg. Lăpuş, comuna Lăpuşul Românesc are acces rapid la majoritatea facilităţilor economico-sociale oferite de acest vad în continuă creştere.
- Solurile brune podzolice ale dealurilor sunt utilizate ca teren pentru culturi, păşuni, fâneţe şi pomicultură.

Populaţia, forţa de muncă
PUNCTE TARI:
- Datorită situării într-o zonă cu influenţe religioase considerabile, caracteristicile de bază ale populaţiei sunt respectul şi încrederea în oameni.
- Zonă fără conflicte sociale.
- În comună există forţă de muncă calificată în prelucrarea şi exploatarea lemnului, construcţii, panificaţie,
prelucrarea produselor lactate şi din carne, plante medicinale. De asemenea există un număr de meşteri tradiţionali care se pricep şi la împletit din nuiele.
OPORTUNITĂŢI:
- Deschiderea în Tg. Lăpuş a celei mai mari fabrici din estul europei de poliuretan, fabrică care va fi producător direct pentru concernul suedez IKEA. De asemenea deschiderea de centre mari de prelucrare a lemnului, fabricaţie a vatelinei şi o fabrică de tapiţerie pentru acelaşi colos suedez.
- Tinerii au acces la învăţământ superior şi calificări diverse la instituţiile din Tg.Lăpuş.

Infrastructura de transport şi comunicaţii
PUNCTE TARI:
- Existenţa drumului judeţean DJ 109 F care face legătura prin Tg.Lăpuş de reşedinţa de judeţ.
- O serie de drumuri comunale care permit accesul spre zonele pitoreşti ale comunei.
- Existenţa serviciului de telefonie fixă şi internet.
- Acoperire detul de bună în reţelele Vodafone şi Orange.
- Amenajarea râului Lăpuş pentru apărare împotriva inundaţiilor face parte din lista investiţiilor prioritare finanţate dintr-un credit extern prin hotarârea nr.446 din 16/05/07.
OPORTUNITĂŢI:
- Posibilitatea creări legăturii rutiere cu localitatea Botiza prin pietruirea drumului forestier realizând astfel o legătură directă cu nordul Maramureşului - există proiect de pietruire pe 16,8 km.
- Accesul în condiţii civilizate la Mănăstirea Ruoia prin pietruirea şi asfaltarea drumului comunal, mănăstire inclusă în circuitul religios.
- Utilizarea măsurilor topografice existente pentru execuţia unui proiect pentru asflatarea uliţelor comunei
- Construirea unei centuri din Tg.Lăpuş care va face legătura cu localitatea Magoaja din judeţul Cluj.

Infrastructura tehnico-edilitară şi de mediu
PUNCTE TARI:
- Există reţea de alimentare cu apă pe o distanţă de 26 km .
- Sunt în curs de finalizare lucrările pentru o reţea de canalizare pe o distanţă de 7,2 km (program SAPARD).
- Un mediu curat, datorită situării într-o zonă deluroasă nepoluată.
- Suprafaţa relativ mare a comunei raportat la numarul de locuitori.
OPORTUNITĂŢI:
- Existenţa unui proiect finanţat prin fonduri europene pentru extinderea reţelei de canalizare
- Existenţa unui proiect pentru introducerea unei reţele de gaze naturale în comună
- Valoarea relativ mică a terenului aferent localităţii care poate fii un factor de decizie pentru investitori.
- Existenţa unei hotărâri de guvern care include comuna Lăpuşul Românesc în programul de îndiguire al râului Lăpuş.
- Începerea construcţiei unui pod peste râul Lăpuş susţinută momentan de fonduri private.
- Posibilitatea utilizării potenţialului hidroenergetic al râului Ruoia pentru crearea de microhidrocentrale care ar putea alimenta un sistem de iluminare publică în zonă.

Economia
PUNCTE TARI:
- Existenţa resurselor de lemn la nivel de comună, aceasta fiind împrejmuită de păduri de foioase; Cuvertura sedimentara este constituită din argile roşii, calcar, gresii, conglomerate, marne, sisturi cartunoase.
- Fauna pădurilor de foioase este deosebit de bogată. Aici trăiesc cerbii, mistreţii, lupii, vulpile, iepurii, jderii.
- Existenţa RO CREDIT IFN- instituţie bancară în curs de dezvoltare.
- Există o diversitate economică notabilă, fiind prezenţi 24 de agenţi economici de talie mică şi 5 de talie medie.
- Au existat discuţii cu o firmă care se ocupă cu prelucarea de fructe de pădure, firmă interesată de a investii în zonă.
OPORTUNITĂŢI:
- Existenţa de produse şi subproduse din material lemnos care pot fi folosite ca şi sursş de energie (în comună funcţionează o minifabrică de prelucare a lemnului S.C. BKT FOREST SRL şi S.C. Budaitap SRL care exportă produse din lemn)
- Politica şi programele de finanţare ale Guvernului României şi Uniunii Europene de valorificare a surselor de energie regenerabile poate permite amenajarea cursurilor de apă pentru valorificarea potenţialului hidro-energetic şi turistic (pescuit sportiv) şi acvacultură.
- Posibilitatea dezvoltării de micro-ferme cu punct de tăiere şi a unor puncte de prelucrare produse din carne şi/sau lapte , la nivel de comună existând 10 puncte de colectare lapte.
- Există în comună persoane cu experienţă în cultivarea de plante medicinale, meşteri populari în împletituri din nuiele, mobilier rustic, albinărit.
- Firma prelucare de fructe de pădure manifestă interes de investiţii în zonă.

Turismul
PUNCTE TARI:
- Amplasare comunei într-un mediu pitoresc, curat şi de o naturaleţe deosebită.
- Mănăstirea Ruoaia este inclusă în circuitul religios, există 120 locuri destinate cazării în chiliile mănăstirii. Deasemenea există contracte cu agenţii de turism care promovează acest lăcaş de rugăciune.
- Prezenţa a 6 lacuri mici în zona numită Zambriţa care aparţine comunei, lacuri care au funcţionat până în 1991 ca şi punct de atracţie turistică.
- Pe firul râului Ruoaia există o piatră comemorativă în cinstea lui I.C. Brătianu care a soluţionat unele conflicte legate de moşii în jurul anilor 1934.
OPORTUNITĂŢI:
- În zonă există pensiuni certificate de către Autoritatea Naţională Pentru Turism, fapt care ar ajuta de asemenea certificarea unor pensiuni realizate în comună.
- Posibilitatea ca numărul de turişti să crească în zonă datorită promovării tot mai intense a agro-turismului la nivel naţional.
- Posibilitatea de a construi un sat de vacanţă pe firul râului Ruoaia, aspect care ar îmbunătăţii considerabil potenţialul economic al comunei.
- Posibilitatea de a amenaja un muzeu al satului în aer liber care ar permite organizarea de evenimente propice dezvoltării turistice.

Sănătate
PUNCTE TARI:
- Existenţa unui dispensar uman, a unui centru de permanenţă şi a unei farmacii
- Existenţa a doi medici specialişti.
- Distanţa relativ scurtă faţă de Spitalul Orăţenesc din Tg.Lăpuş care poate asigura asistenţă medicală de calitate (150 paturi).
OPORTUNITĂŢI:
- Potenţial pentru cultivarea de plante medicinale, şi eventual a unui laborator pentru studiul efectelor acestora.
- Efectuarea de stagii de pregătire în cadrul spitalului orăşenesc din Tg.Lăpuş pentru calificarea personalului sanitar.

Învăţământ
PUNCTE TARI:
- Existenţa a doua grădiniţe şi a unei şcoli cu clasele 1-8.
- Existenţa cadrului didactic în masura satisfăcătoare ca şi calitate şi diversitate.
- Există o sală de sport în cadrul şcolii generale.
OPORTUNITĂŢI:
- Distanţa relativ mică până la oraşul Tg.Lăpuş unde tinerii işi pot continua studiile şi astfel menţinerea unui nivel destul de ridicat de specialişti şi meseriaşi la nivel de comună.
- Implicarea primăriei în procesul de renovare al şcolii generale şi a coordonării de proiecte care să asigure menţinerea şi aducerea de specialişti în zonă. 

Cultură, sport
PUNCTE TARI:
- Existenţa festivalului “Zilele Lăpuşului Românesc”, festival aflat la a 2-a ediţie şi care se bucură de participare însemnată la nivel de judeţ.
- Mănăstirea Ruoaia se bucură de o apreciere mare pe plan naţional.
- Varietate mare la nivel de datini, cântece şi obiceiuri populare
OPORTUNITĂŢI:
- Existenţa unui proiect pentru construcţia unui cămin cultural, loc destinat organizării de evenimente culturale la nivel de comună.
- Posibilitatea creării unui festival de cultură şi artă populară care să atragă turişti şi să păstreze obiceiurile care personalizează localitatea.
- Programul Ministerului Culturii şi Cultelor de reabilitare a aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban.
- Programul Guvernului României derulat prin Compania Naţională de Investiţii de preluare şi finalizare a sălilor de sport construite înainte de anul 2000.

Administraţie publică locală, participare civică
PUNCTE TARI:
- Interesul primarului şi a personalului primăriei pentru identificarea şi soluţionarea problemelor (identificarea surselor de finanţare, a firmelor de proiectare, consultanţă, colaborarea cu acestea).
- Există la nivel de primărie personal cu experienţă şi bunăvoinţă cu care se pot desfăşura activităţi de creştere la nivel de comună.
- Reacţie pozitivă a cetăţenilor comunei în identificarea problemelor şi a soluţiilor de dezvoltare atât la nivel personal cât şi la nivel de comună.
OPORTUNITĂŢI:
- Deschiderea oferită de diverse programe, asociaţii ale administraţiilor publice locale şi reţele din UE (Reţeaua Leader, Convenţia Carpatica, Euromontana,etc).
- Posibilitatea urmării unor cursuri de integrare europeană organizate la nivel de judeţ.
- Existenţa proiectelor de Modernizare a Administraţiei Publice care permit o creştere semnificativă în ceea ce priveşte relaţionarea administraţiei locale cu structurile europene de implementare a strategiilor de dezvoltare. (Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – program adoptat pe 21 noimbrie 2007)

18 April 2018