Adresa: nr. 1027, 437175 Lăpuș, jud. Maramureș

Tel.: 0262-381566 Fax: 0262-381566 Email: primarialapus@gmail.com

Măsuri și proiecte de dezvoltare

18 April 2018
1. Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 109 F
Obiectivul acestei axe îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive. Dezvoltarea reţelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea interregională şi va contribui semnificativ la creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă.
       
2. Recondiţionarea drumurilor comunale
Se stabilesc acorduri între comuna Lăpuşul Românesc şi localităţile Groşi şi Libotin pentru realizarea unei colaborări în scopul atingerii acestui obiectiv specific direct interesant pentru toate părţile beneficiare. În funcţie de gradul de participare se va realiza un proiect de fezabilitate, proiect pentru care există colaborări cu o firmă de proiectare, iar în funcţie de costuri, lucrările de execuţie se vor eşalona pe perioada 2009-2013.
Datorită starii actuale a drumurilor comunale pe o distanţă de 17 km, lucrările trebuie împărţite în 3 faze denumite generic: Nivelare, Pietruire şi Asfaltare. În funcţie de proiectul care urmează a fii realizat se urmăreşte în aceasta perioada atingerea unui grad cât mai avansat până la finalizarea acestor faze. 

3. Pietruirea şi asflatarea uliţelor satului
Există colaborari la nivel de comună cu firme de construcţii din zonă şi se lucreazş la elaborarea unui proiect pentru asfaltarea şi recondiţionarea acestor drumuri locale. Există la nivel de comună măsuratori topografice pe baza cărora se efectuează studiul de fezabilitate pentru acest proiect. 
Este o tendinţă care are ca scop dezvoltarea potenţialului agro-turistic şi nu numai prin dezvoltarea infrastructurii respectiv crearea de oportunităţi pentru investiţii.

4. Finalizarea şi amenajarea drumului forestier pentru crearea legăturii cu drumul Botiza-Groşi Ţibleşului
Există un proiect în stadiu de fezabilitate pentru pietruirea drumului “Ruoia” situat pe malul râului cu acelaşi nume, drum care ar face legătura cu localitatea Botiza respectiv cu Maramureşul Istoric. 
Scopul este crearea unei legături directe între Ţara Lăpuşului şi Maramureşul Istoric. Accesul cu orice mijloc de transport la Mănăstirea Ruoia, mănăstire inclusă în circuitul religios naţional.
Acţiuni
- Pietruirea pe o distanţa de 17 km a drumului pe firul râului Ruoaia
- Asfaltarea pe acceaşi distanţă
- Defrişarea şi realizarea legăturii cu drumul mai sus menţionat.
Rezultate dorite
- Creşterea semnificativă a circulaţiei turiştilor prin localitatea Lăpuş;
- Accesul înlesnit la Mănăstire;
- Punerea în valoare a potenţialului de pe firul râului Ruoaia;
Valoarea lucrărilor se ridică la cca 1.000.000 Ron din care 300.000- buget local, 700.000- buget stat.

5. Reabilitarea reţelei cu apă potabilă în comună şi crearea unui front de captare cu râul Ruoaia
Necesitate - Asigurarea apei potabile pentru populaţia României se face din surse subterane şi de suprafaţă. Din studiile efectuate rezultă că cerinţele de apă, se estimează la un nivel de 20,4 miliarde m3/an pentru anii 2005-2010 şi 32-35 miliarde m3/an pentru anii 2020-2025.
Aducţiuni şi reţele de distribuţie a apei - Lungimea totală a reţelelor de transport şi distribuţie a apei potabile este de 33.519,8 km, din care în municipii şi oraşe 21.335,5 km.
Scopul este alimentarea continuă şi corespunzătoare a tuturor gospodăriilor din comună.
Valoarea lucrărilor este de 1000000 de Ron din care 300000 de la bugetul local iar 700000 de la bugetul de stat.

6. Extindere front captare apă
Necesitate - O asemenea acţiune este nu doar necesar ci chiar imperativă pentru a reuşi obţinerea debitului de apă necesar alimentării tuturor gospodăriilor din comună.
Scopul este alimentarea continuă şi corespunzătoare a tuturor gospodăriilor din comună.
Valoarea lucrărilor se ridică la 1.000.000 Ron din care 500.000 din bugetul local şi 500.000 din bugetul de stat.

7. Extinderea sistemului de canalizare pe o suprafaţă însemnată din comună şi introducerea unui sistem de rigole comunicante între şosea şi partea pietonală
În momentul de faţă se execută lucrări de canalizare pe o distanţă de 7.6 km. Am constantat că această lungime nu este suficienţă pentru a satisface nevoile comunei.
Aşadar se doreşte o extindere a proiectului existent pe o distanţă de încă 10 km şi de asemenea realizarea unui sistem de rigole pe marginea şoselei care să canalizeze apa spre ieşirea din localitate şi intrarea într-un pârâu.
Deocamdată nu s-a făcut o estimare a costurilor acestor lucrări dar preţul la metru liniar este în jur de 440 Ron adică aprx. 120 euro pentru o rigolă cu următoarele caracteristici: Rigola din PE-HD cu cadru metalic cu pinteni de fixare şi grătar fagure din oţel zincat sau oţel inox din clasa de încărcare C250, prevăzuta cu 2 evacuări laterale, o evacuare inferioară şi o evacuare prin capacul de închidere al rigolei, pentru borduri stradale.

8. Realizarea unui sistem integrat de gestionare al deşeurilor
Ţinând cont de legislaţia europeana in domeniul mediului, care este deosebit de restrictivă, abordarea acestei măsuri considerăm ca depăşeşte posibilităţile unei comune aşadar recomandăm soluţionarea acestei probleme prin includerea comunei într-un masterplan la nivel judeţean sau regional. Există la nivelul Programului Operaţional Sectorial pentru Infrastructura de Mediu un proiect pentru regiunea de nord-vest care are titlul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Maramureş”. Masterplanul este finalizat în luna august 2006, iar raportul privind evaluarea impactului asupra mediului este în curs de elaborare.

9. Restructurarea clădirilor primăriei
Necesitate - Activitatea consiliului local nu se poate desfăşura în condiţii normale, clădirea nefiind în condiţii bune iar dotarea nu este corespunzătoare şi de asemenea se doreşte crearea unui spaţiu dotat pentru un centru de informare europeană în cadrul acesteia.
Scopul este desfăşurarea activităţii într-un cadru care să beneficieze de dotările corespunzătoare: încălzire, conexiune la internet, birouri, calculatoare, imprimantă, scaner, xerox, fax, pagină internet.
Rezultate aşteptate
Până la mijlocul anului 2009 se aşteaptă îmbunătăţirea activităţii administrative publice locale datorită abordării prin mijloace corespunzatoare a solicitarilor la care ne angajam in scopul dezvoltării comunei.
Valoarea investiţiei se ridică la 25.000 euro din care 30% este susţinută de bugetul local iar restul de către bugetul de stat.

10. Amenajarea parcului central 
Amenajarea parcului central oferă personalitate comunei crescând astfel respectul atât faţă de sine a cetăţenilor comunei căt şi o îmbunătăţire a imaginii comunei de care aceasta are mare nevoie.
Propunem realizarea unor zone verzi, florale, dotarea cu mobiler urban realizat din lemn, înfiinţarea unui loc de joacă pentru copii cu leagăne şi alte accesorii. Această măsură ar permite folosirea eficientă a forţei de muncă specializată la nivel de comună în prelucrarea lemnului.
Deasemenea propunem amplasarea unor cişmele cu apă potabilă conectate la reţeaua de apă a comunei şi îngrădirea spaţiului verde şi semnalizarea corespunzătoare a accesului şi a spaţiilor din acest parc.
O estimare a investiţiei este de aproximativ 20.000 euro cu aceste facilităţi incluse.

11. Amenajarea locuinţelor vechi tradiţionale şi înfiinţarea unui muzeu al satului
Această măsură, împreună cu ideea creări unui festival de cultură tradiţională ar sporii interesul turistic în această zonă, acesta fiind obiectivul de bază al proiectului de dezvoltare. Această măsură se vrea implementată după anul 2010.
       
12. Înfiinţarea unei reţele de iluminat public
Având în vedere faptul că valoarea lucrării nu este foarte mare se doreşte obţinerea unei finanţări prin programul european BERD.

13.  Realizarea ofertei comunei de atragere a investitorilor privaţi
Având în vedere faptul că dezvoltarea comunei se bazează într-o mare măsură pe exploatarea potenţialului turistic iar implementarea proiectelor necesită cofinanţare, trebuie realizată o ofertă a comunei care să atragă finanţări private ale agenţilor economici dispuşi să investească în acest sens. Este o măsură absolut necesară datorită modalităţii retroactive de acordare a fondurilor europene.

14. Promovarea potenţialului turistic ca principală măsură de dezvoltare economică
Dezvoltarea pe viitor a comunei Lăpuşul Românesc este influenţatş într-o mare măsura de valorificarea potenţialului turistic. 
Potenţialul turistic al comunei se bazează pe 2 aspecte importante:
I. Amenajarea lacurilor din zona Zambriţa
II.Crearea unui sat de vacanţă pe firul Ruoaia

15. Sprijinirea producătorilor agricoli şi a meşterilor artizanali
 Această măsură se bazează pe Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, program care facilitează crearea de microferme agricole animale şi vegetale prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru acest tip de investiţii. Acest aspect conferă continuitate şi siguranţă la nivelul investiţiilor şi de asemenea oportunităţi pentru forţa de muncă la nivel de comună.

16. Construcţia unei grădiniţe noi
Datorită faptului că în momentul de faţă cursurile la nivel de gradiniţă în cadrul comunei nu se desfăşoara într-un cadru destinat exclusiv acestei activităţi şi de asemenea în urma constatării faptului că există un număr de 132 de preşcolari considerăm absolut necesară construcţia, amenajarea şi dotarea cu material didactic a unei grădiniţe în comuna noastră.

17. Reabilitarea sălii polivalente şi construcţia unui bazin de înot
Condiţiile ăn care elevii comunei noastre işi desfăşoară activităţile sportive la nivelul anului 2008 sunt precare, spaţiul denumit sală de sport nefiind corespunzător din nici un punct de vedere.

18. Restructurarea şi modernizarea dispensarului uman şi a celui veterinar din comună
Pe aceleaşi considerente de desfăşurare improprie a activităţii datorită gradului sporit de uzură şi a lipsei dotărilor trebuie renovate aceste stabilimente. Pentru moment nu exista proiecte de reabilitare pentru aceste clădiri dar se studiază posibilităţi de realizare ale acestora. 

19. Construcţia unui cămin cultural
Există un proiect la nivel de primărie şi dorim să-l includem pentru finanţare prin "Subprogramul de structuri preluate", din cadrul programului MDLPL . Valoarea acestuia este de aproximativ 400.000 RON adica aprx. 100.000 euro.

20. Înfiinţarea unui festival de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor
Tradiţiile, datinile, istoria şi nu în ultimul rând unitatea socială sunt aspectele de bază ale culturii Lăpuşene. Odată cu promovarea progresului, a noilor orientări europene, este neaparată nevoie ca oamenii să-şi păstreze şi mai ales să-şi promoveze cultura, atributele personalităţii lor.
 
21. Crearea în cadrul primăriei a unui centru de informare pentru programele Uniunii Europene
Există la nivel de idee un proiect în acest sens, valoarea sa aproximativă este de 30.000 de euro şi include crearea unui spaţiu nou cu dotări corespunzătoare şi cu obiect exclusiv de activitate realizarea de fişe de proiect în diverse domenii şi de asemenea organizarea de acţiuni de informare a cetăţenilor pentru a-i instruii în procedurile de obţinere a fondurilor europene.

22. Crearea de ONG-uri care să sprijine dezvoltarea comunitară: culturală, sportivă
Prin această măsură se va urmării:
- Schimbarea atitudinii cetăţenilor în sensul constituirii unei viziuni comunitare;
- Redefinirea comunităţilor rurale şi transformarea lor în factori autonomi de dezvoltare pentru a redeveni funcţionale;
- Deprinderea membrilor comunităţilor vizate de a avea iniţiative şi de a le duce la bun sfârşit.

23. Dezvoltarea serviciilor sociale
Orice comunitate trebuie să se implice în ajutorarea membrilor ei aflaţi în situaţii dificile din punct de vedere al integrării sociale. Un rol important în rezolvarea acestor probleme revine administraţiei publice, ONG-urilor şi, în ultima perioadă, bisericii. Este necesară evaluarea persoanelor cu nevoi şi sprijinirea lor pentru bunul mers al întregii comunităţi. Trebuie menţionat că în ultima perioadă există programe de finanţare pentru serviciile sociale, dar ca o condiţie de eligibilitate se solicită acreditarea aplicantului, care este un proces destul de laborios.