Adresa: nr. 1027, 437175 Lăpuș, jud. Maramureș

Tel.: 0262-381566 Fax: 0262-381566 Email: primarialapus@gmail.com

Analiza SWOT

18 April 2018
Aceasta analiză configurează concret punctele tari şi oportunităţile pe care comuna Lăpuşul Românesc le oferă ca şi punct de investiţii.

Poziţia comunei: aşezare geografică şi cadru natural
PUNCTE TARI:
- Situarea în vecinătatea râului Lăpuş, vad de prosperitate pentru toată Ţara Lăpuşului.
- Se situează în apropierea oraşului Tg. Lăpuş.
- Climatul este temperat, fără excese în nici unul din anotimpuri.  
OPORTUNITĂŢI:
- Fiind situată la 13 km de oraşul Tg. Lăpuş, comuna Lăpuşul Românesc are acces rapid la majoritatea facilităţilor economico-sociale oferite de acest vad în continuă creştere.
- Solurile brune podzolice ale dealurilor sunt utilizate ca teren pentru culturi, păşuni, fâneţe şi pomicultură.

Populaţia, forţa de muncă
PUNCTE TARI:
- Datorită situării într-o zonă cu influenţe religioase considerabile, caracteristicile de bază ale populaţiei sunt respectul şi încrederea în oameni.
- Zonă fără conflicte sociale.
- În comună există forţă de muncă calificată în prelucrarea şi exploatarea lemnului, construcţii, panificaţie,
prelucrarea produselor lactate şi din carne, plante medicinale. De asemenea există un număr de meşteri tradiţionali care se pricep şi la împletit din nuiele.
OPORTUNITĂŢI:
- Deschiderea în Tg. Lăpuş a celei mai mari fabrici din estul europei de poliuretan, fabrică care va fi producător direct pentru concernul suedez IKEA. De asemenea deschiderea de centre mari de prelucrare a lemnului, fabricaţie a vatelinei şi o fabrică de tapiţerie pentru acelaşi colos suedez.
- Tinerii au acces la învăţământ superior şi calificări diverse la instituţiile din Tg.Lăpuş.

Infrastructura de transport şi comunicaţii
PUNCTE TARI:
- Existenţa drumului judeţean DJ 109 F care face legătura prin Tg.Lăpuş de reşedinţa de judeţ.
- O serie de drumuri comunale care permit accesul spre zonele pitoreşti ale comunei.
- Existenţa serviciului de telefonie fixă şi internet.
- Acoperire detul de bună în reţelele Vodafone şi Orange.
- Amenajarea râului Lăpuş pentru apărare împotriva inundaţiilor face parte din lista investiţiilor prioritare finanţate dintr-un credit extern prin hotarârea nr.446 din 16/05/07.
OPORTUNITĂŢI:
- Posibilitatea creări legăturii rutiere cu localitatea Botiza prin pietruirea drumului forestier realizând astfel o legătură directă cu nordul Maramureşului - există proiect de pietruire pe 16,8 km.
- Accesul în condiţii civilizate la Mănăstirea Ruoia prin pietruirea şi asfaltarea drumului comunal, mănăstire inclusă în circuitul religios.
- Utilizarea măsurilor topografice existente pentru execuţia unui proiect pentru asflatarea uliţelor comunei
- Construirea unei centuri din Tg.Lăpuş care va face legătura cu localitatea Magoaja din judeţul Cluj.

Infrastructura tehnico-edilitară şi de mediu
PUNCTE TARI:
- Există reţea de alimentare cu apă pe o distanţă de 26 km .
- Sunt în curs de finalizare lucrările pentru o reţea de canalizare pe o distanţă de 7,2 km (program SAPARD).
- Un mediu curat, datorită situării într-o zonă deluroasă nepoluată.
- Suprafaţa relativ mare a comunei raportat la numarul de locuitori.
OPORTUNITĂŢI:
- Existenţa unui proiect finanţat prin fonduri europene pentru extinderea reţelei de canalizare
- Existenţa unui proiect pentru introducerea unei reţele de gaze naturale în comună
- Valoarea relativ mică a terenului aferent localităţii care poate fii un factor de decizie pentru investitori.
- Existenţa unei hotărâri de guvern care include comuna Lăpuşul Românesc în programul de îndiguire al râului Lăpuş.
- Începerea construcţiei unui pod peste râul Lăpuş susţinută momentan de fonduri private.
- Posibilitatea utilizării potenţialului hidroenergetic al râului Ruoia pentru crearea de microhidrocentrale care ar putea alimenta un sistem de iluminare publică în zonă.

Economia
PUNCTE TARI:
- Existenţa resurselor de lemn la nivel de comună, aceasta fiind împrejmuită de păduri de foioase; Cuvertura sedimentara este constituită din argile roşii, calcar, gresii, conglomerate, marne, sisturi cartunoase.
- Fauna pădurilor de foioase este deosebit de bogată. Aici trăiesc cerbii, mistreţii, lupii, vulpile, iepurii, jderii.
- Existenţa RO CREDIT IFN- instituţie bancară în curs de dezvoltare.
- Există o diversitate economică notabilă, fiind prezenţi 24 de agenţi economici de talie mică şi 5 de talie medie.
- Au existat discuţii cu o firmă care se ocupă cu prelucarea de fructe de pădure, firmă interesată de a investii în zonă.
OPORTUNITĂŢI:
- Existenţa de produse şi subproduse din material lemnos care pot fi folosite ca şi sursş de energie (în comună funcţionează o minifabrică de prelucare a lemnului S.C. BKT FOREST SRL şi S.C. Budaitap SRL care exportă produse din lemn)
- Politica şi programele de finanţare ale Guvernului României şi Uniunii Europene de valorificare a surselor de energie regenerabile poate permite amenajarea cursurilor de apă pentru valorificarea potenţialului hidro-energetic şi turistic (pescuit sportiv) şi acvacultură.
- Posibilitatea dezvoltării de micro-ferme cu punct de tăiere şi a unor puncte de prelucrare produse din carne şi/sau lapte , la nivel de comună existând 10 puncte de colectare lapte.
- Există în comună persoane cu experienţă în cultivarea de plante medicinale, meşteri populari în împletituri din nuiele, mobilier rustic, albinărit.
- Firma prelucare de fructe de pădure manifestă interes de investiţii în zonă.

Turismul
PUNCTE TARI:
- Amplasare comunei într-un mediu pitoresc, curat şi de o naturaleţe deosebită.
- Mănăstirea Ruoaia este inclusă în circuitul religios, există 120 locuri destinate cazării în chiliile mănăstirii. Deasemenea există contracte cu agenţii de turism care promovează acest lăcaş de rugăciune.
- Prezenţa a 6 lacuri mici în zona numită Zambriţa care aparţine comunei, lacuri care au funcţionat până în 1991 ca şi punct de atracţie turistică.
- Pe firul râului Ruoaia există o piatră comemorativă în cinstea lui I.C. Brătianu care a soluţionat unele conflicte legate de moşii în jurul anilor 1934.
OPORTUNITĂŢI:
- În zonă există pensiuni certificate de către Autoritatea Naţională Pentru Turism, fapt care ar ajuta de asemenea certificarea unor pensiuni realizate în comună.
- Posibilitatea ca numărul de turişti să crească în zonă datorită promovării tot mai intense a agro-turismului la nivel naţional.
- Posibilitatea de a construi un sat de vacanţă pe firul râului Ruoaia, aspect care ar îmbunătăţii considerabil potenţialul economic al comunei.
- Posibilitatea de a amenaja un muzeu al satului în aer liber care ar permite organizarea de evenimente propice dezvoltării turistice.

Sănătate
PUNCTE TARI:
- Existenţa unui dispensar uman, a unui centru de permanenţă şi a unei farmacii
- Existenţa a doi medici specialişti.
- Distanţa relativ scurtă faţă de Spitalul Orăţenesc din Tg.Lăpuş care poate asigura asistenţă medicală de calitate (150 paturi).
OPORTUNITĂŢI:
- Potenţial pentru cultivarea de plante medicinale, şi eventual a unui laborator pentru studiul efectelor acestora.
- Efectuarea de stagii de pregătire în cadrul spitalului orăşenesc din Tg.Lăpuş pentru calificarea personalului sanitar.

Învăţământ
PUNCTE TARI:
- Existenţa a doua grădiniţe şi a unei şcoli cu clasele 1-8.
- Existenţa cadrului didactic în masura satisfăcătoare ca şi calitate şi diversitate.
- Există o sală de sport în cadrul şcolii generale.
OPORTUNITĂŢI:
- Distanţa relativ mică până la oraşul Tg.Lăpuş unde tinerii işi pot continua studiile şi astfel menţinerea unui nivel destul de ridicat de specialişti şi meseriaşi la nivel de comună.
- Implicarea primăriei în procesul de renovare al şcolii generale şi a coordonării de proiecte care să asigure menţinerea şi aducerea de specialişti în zonă. 

Cultură, sport
PUNCTE TARI:
- Existenţa festivalului “Zilele Lăpuşului Românesc”, festival aflat la a 2-a ediţie şi care se bucură de participare însemnată la nivel de judeţ.
- Mănăstirea Ruoaia se bucură de o apreciere mare pe plan naţional.
- Varietate mare la nivel de datini, cântece şi obiceiuri populare
OPORTUNITĂŢI:
- Existenţa unui proiect pentru construcţia unui cămin cultural, loc destinat organizării de evenimente culturale la nivel de comună.
- Posibilitatea creării unui festival de cultură şi artă populară care să atragă turişti şi să păstreze obiceiurile care personalizează localitatea.
- Programul Ministerului Culturii şi Cultelor de reabilitare a aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban.
- Programul Guvernului României derulat prin Compania Naţională de Investiţii de preluare şi finalizare a sălilor de sport construite înainte de anul 2000.

Administraţie publică locală, participare civică
PUNCTE TARI:
- Interesul primarului şi a personalului primăriei pentru identificarea şi soluţionarea problemelor (identificarea surselor de finanţare, a firmelor de proiectare, consultanţă, colaborarea cu acestea).
- Există la nivel de primărie personal cu experienţă şi bunăvoinţă cu care se pot desfăşura activităţi de creştere la nivel de comună.
- Reacţie pozitivă a cetăţenilor comunei în identificarea problemelor şi a soluţiilor de dezvoltare atât la nivel personal cât şi la nivel de comună.
OPORTUNITĂŢI:
- Deschiderea oferită de diverse programe, asociaţii ale administraţiilor publice locale şi reţele din UE (Reţeaua Leader, Convenţia Carpatica, Euromontana,etc).
- Posibilitatea urmării unor cursuri de integrare europeană organizate la nivel de judeţ.
- Existenţa proiectelor de Modernizare a Administraţiei Publice care permit o creştere semnificativă în ceea ce priveşte relaţionarea administraţiei locale cu structurile europene de implementare a strategiilor de dezvoltare. (Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – program adoptat pe 21 noimbrie 2007)